• +420 602 414 550

Konzultace v právu rodiny

Rodinně-právní oblasti na které se specializuji


  • Vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, konflikty a jejich soudní i mimosoudní řešení.
  • Rozvody a rozchody, předmanželské smlouvy, rodinné konstalace, postavení dítěte, vztahy mezi rodiči a dětmi v rodině.
  • Manželské majetkové právo, užívaní věcí ze společného jmění, zrušení a zúžení SJM, vypořádání společného jmění manželů, vnosy, půjčky.
  • Výživné na manžela/manželku, rozvedeného manžela, výživné mezi registrovanými partnery a výživné po rozpadu partnerství.
  • Výživné na děti nezletilé i dospělé, zvýšení a snížení vyživovací povinnosti.
  • Práva a povinnosti dětí v rodině, vztahy dětí k rodičům a prarodičům, styk rodičů a prarodičů s dětmi.
  • Střídavá péče, společná péče, výlučná péče, úprava styku, rozšíření a zúžení styku (zákaz styku rodiče s dítětem je sice teoreticky možný, ale osobně jej nepodporuji).
  • Dědění v rodině, dědění ze zákona, okruh dědiců, sepis závětí a dalších pořízení pro případ smrti, vydědění, nepominutelní dědicové, projednání pozůstalosti.
  • Psychoterapie, sklidnění vztahů v rodině, přijetí a smíření se s konflikty a s jejich řešením
  • Práce s klientem, strategie dalšího postupu, variantní možnosti řešení, hledání východisek